Gemeente streeft naar veel meer kantoren in Zuidas

Date : 08/04/2019

De komende vier jaar is er in Amsterdam ruimte voor 500.000 m2 aan nieuwe kantoren, oftewel 125.000 m2 per jaar. De gemeente Amsterdam heeft hiervoor recent een nieuwe kantorenstrategie aangekondigd. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor Zuidas, waar tot 2022 circa 210.000 m2 kantoorruimte dient te worden toegevoegd. In de vier jaar daarna wordt nog eens 135.000 m2 aan extra kantoorruimte nagestreefd.

De afgelopen jaren zijn veel leegstaande kantoorgebouwen verbouwd tot woningen. Mede hierdoor is de leegstand is in vier jaar tijd meer dan gehalveerd in Amsterdam: van 18% in 2015 naar 8,8% nu. Dat betekent dat er te weinig speling is voor nieuwe bedrijven en bedrijfsverhuizingen.

Kantorenplan 2019-2026
De gemeente heeft haar kantorenstrategie vastgelegd in het concept Kantorenplan 2019-2026. Hierin is veel aandacht voor Zuidas: ’’Zuidas heeft zich in economische hoog- en laagconjunctuur bewezen als robuuste vestigingslocatie voor grote en kleine, nationale en internationale bedrijven. Conform de in 2016 door de gemeenteraad vastgestelde Visie Zuidas wordt ingezet op het creëren van een internationaal topmilieu met wonen, werken en openbare ruimte van hoge kwaliteit.’’

Begin 2019 wordt er in Zuidas ruim 180.000 m2 kantoor gebouwd of verbouwd. Met het internationale topmilieu blijft Zuidas met het Centrum van Amsterdam de belangrijkste kantoorlocatie in Amsterdam. Het is ook een van de weinige plekken waar de gemeente door gronduitgifte nog kan sturen op het kantoorprogramma.

Bouwen voor de vraag
Door de komende bestuursperiode 2019-2022 actief in te zetten op een netto toevoeging van 125.000 m2 per jaar op de bestaande kantorenvoorraad, kunnen in Amsterdam ook voor de middellange termijn (2023-2026) voldoende kantoren worden gerealiseerd. In het kader van dit kantorenplan zijn afspraken gemaakt over streefgetallen met de grote (toekomstige) kantorenlocaties over de geplande onttrekkingen en opleveringen van kantoren:

De gronduitgifte door de gemeente alleen is onvoldoende om de uitbreidingsvraag naar kantoorruimte te bedienen. Door het intensief sturen op tenders en het initiëren en stimuleren van kantoorontwikkelingen op posities van marktpartijen kunnen de streefaantallen volgens het plan worden gehaald. De gemeente zet in op het tenderen van kantoorprogramma op goed bereikbare OV-locaties. Het bestaande (kantoor)vastgoed van marktpartijen biedt mogelijkheden om kantoormeters toe te voegen door middel van transformatie, herontwikkeling, uitbreiding of sloop-nieuwbouw.

Duurzaam
De nieuwe kantoren moeten duurzame kantoren worden, met zo min mogelijk parkeerplaatsen. Nieuwe kantoren worden niet meer aangesloten op het aardgasnet en alle kantoren hebben een materialenpaspoort nodig. Als een gebouw zo’n paspoort heeft kunnen grondstoffen worden teruggewonnen als het pand verbouwd of getransformeerd wordt tot bijvoorbeeld woningen.

Vervolg
De nieuwe kantorenstrategie moet nog besproken worden door de raad. Dat gebeurt op 17 april in de commissie Ruimtelijke Ordening.

Beeldmateriaal: Gemeente Amsterdam.